farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej

pre birmovancov

 

Radostná správa pre našich kandidátov: Slávnosť birmovania je pre Zázrivú naplánovaná na sobotu 07. októbra 2017, vysluhovateľom bude diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka. 

 
 
Milí birmovanci, pri skúškach je potrebné nahlásiť nasledovné informácie: 
 
birmovného patróna
o rodičoch - náboženstvo (vyznanie) a zamestnanie 
o birmovnom rodičovi - meno, priezvisko, rodné priezvisko, zamestnanie, životný stav, narodenie (čas i miesto) a miesto krstu
 
 

OTÁZKY NA DRUHÉ SKÚŠKY

 

 

1. Môže človek spoznať Boha?

Áno, vo svetle prirodzeného rozumu a vo svetle Božieho zjavenia.

2. Kto nás učí veriť v Ježišovu pravdu?

Rímskokatolícka cirkev.

3. Odkiaľ nás Cirkev učí Ježišovu pravdu?

Zo Svätého písma a z ústneho podania (Tradície).

4. Čo je Sväté písmo?

Písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Delí sa na Starý zákon a Nový zákon.

5. Čo obsahuje Starý zákon a čo Nový zákon?

Starý zákon obsahuje dejiny spásy, v ktorých sa očakával Ježiš Kristus. Nový obsahuje štyri evanjeliá o Ježišovom živote na zemi, Skutky apoštolov, Listy apoštolov a Zjavenie svätého apoštola Jána.

6. Čo je viera?

Viera je súhlas rozumu a vôle s Božím zjavením.

7. Ktoré sú Božie vlastnosti?

Boh je večný, všadeprítomný, neviditeľný, vševediaci, všemohúci, nekonečne múdry, nanajvýš svätý a dobrotivý, nekonečne spravodlivý a milosrdný.

8. Čo je to Božia prozreteľnosť?

Je to Božia starostlivosť o stvorený svet. Boh vopred pozná aj naše slobodné rozhodnutia a všetko použije pre konečné víťazstvo dobra nad zlom.

9. Kto sú anjeli?

Anjeli sú duchovia, ktorí nemajú telo, majú však rozum (vliate, priamo dané poznanie) a slobodnú vôľu (nemeniteľnú).

10. Načo stvoril Boh ľudí?

Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali, jemu slúžili a tak prišli do neba.

11. Kde má pôvod dedičný hriech?

V prvých ľuďoch, Adam a Eva sa neposlušnosťou odvrátili od Pána Boha. Dedičný hriech prešiel na všetkých ľudí. Je to stav človeka, ktorý prichádza na svet bez Božej milosti.

12. Aké boli následky hriechu prvých rodičov?

1. Stratili krásu duše, ktorá sa volá posväcujúca milosť.

2. Stratili Božie synovstvo.

3. Stratili nebo.

4. Zatemnil sa im rozum.

5. Vôľa sa naklonila k zlému.

6. Museli veľa trpieť a zomrieť.

13. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa s Bohom?

Nie, musel im pomôcť sám Boh. Preto im prisľúbil, že im pošle Vykupiteľa – prvým ľuďom, potom Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi a Izraelitom ústami prorokov Micheáša, Daniela, Izaiáša a žalmistu.

14. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?

Tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa, čiže Záchrancu – Pána Ježiša Krista.

15. Kto je Pán Ježiš?

Boží Syn, ktorý sa stal človekom. Meno Ježiš znamená Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca.

16. Kedy a ako sa stal Boží Syn človekom?

Za čias cisára Augusta pred dvetisíc rokmi. Pôsobením Ducha Svätého prijal z Panny Márie ľudské telo a dušu.

17. Kto je Ježišova matka?

Preblahoslavená Panna Mária.

18. Kedy si zvlášť pripomíname očakávanie Vykupiteľa?

V advente, ktorý začína štyri nedele pred Vianocami.

19. Ktorou modlitbou si pripomíname, že sa Boží Syn stal človekom?

Modlitbou Anjel Pána... (vedieť naspamäť)

20. Čo robil Ježiš na svete?

Najprv pracoval v Jozefovej dielni, potom tri roky vyučoval ľudí a napokon sa z veľkej lásky k Bohu a k ľuďom dal ukrižovať.

21. Ako nás Ježiš vykúpil?

Tak, že v poslušnosti Otcovej vôli sa za nás obetoval na kríži a po troch dňoch vstal z mŕtvych.

22. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži?

Na Veľký piatok.

23. Ako dlho sa vzkriesený Kristus zjavoval ľuďom po svojom zmŕtvychvstaní a komu sa zjavil?

Štyridsať dní. Zjavil sa Márii Magdaléne priamo pri hrobe, apoštolovi Petrovi, apoštolovi Jakubovi, učeníkom idúcim do mestečka Emauzy, neveriacemu Tomášovi, apoštolom na brehu Genezaretského jazera, viac ako päťsto učeníkom naraz, apoštolom a učeníkom na Olivovej hore pri svojom nanebovstúpení.

24. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Veľkou nocou a každou nedeľou.

25. Kedy vystúpil Ježiš na nebesia?

Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní. Jeho nanebovstúpenie znamená, že ako človek i ako Boží Syn večne žije s Otcom v sláve.

26. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je treťou božskou osobou, opravdivý Boh s Otcom a Synom. Apoštolom ho poslal Ježiš na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní a na desiaty deň po nanebovstúpení.

27. Prečo poslal Ježiš Kristus Ducha Svätého?

Ježiš Kristus poslal Ducha Svätého preto, aby účinkoval v Cirkvi (vyučuje ju a riadi) a v ľudských dušiach (posilňuje ich a posväcuje).

28. Ktoré sú dary Ducha Svätého?

Dar múdrosti a rozumu, dar rady a sily, dar poznania a nábožnosti a dar bázne voči Bohu.

29. Prečo sa Duch Svätý zjavil apoštolom v podobe ohňa?

Lebo oheň spôsobuje silu, svetlo a teplo, podobne aj Duch Svätý nám ponúka silu do života, svetlo viery a teplo lásky k Bohu a k blížnemu.

30. Čo je Cirkev?

Cirkev je Boží ľud, spoločenstvo pokrstených veriacich, zhromaždených Duchom Svätým, ktorí pod vedením biskupov v spojení s pápežom kráčajú do večného života. Založil ju Ježiš Kristus.

31. Koho ustanovil Ježiš Kristus za viditeľnú hlavu Cirkvi?

Svätého apoštola Petra, keď mu povedal: „Ty si Peter (Skala) a na tejto skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od Nebeského kráľovstva, čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i v nebi.“

32. Kto je nástupcom svätého Petra?

Nástupcom sv. Petra a hlavou Cirkvi je rímsky biskup, čiže pápež. (František)

33. Kto sú predstavení Cirkvi pod vedením sv. Petra?

Sú to apoštoli a ich nástupcovia biskupi s plnou kňazskou mocou (tzn. môžu vysluhovať všetky sviatosti).

34. Čo je to ekumenizmus?

Je to hnutie za zjednotenie kresťanov.

35. Čo je to spoločenstvo svätých?

Je to oslávená Cirkev v nebi, trpiaca Cirkev v očistci a Cirkev putujúca na zemi.

36. Komu zo svätých preukazujeme najväčšiu úctu?

Preblahoslavenej Panne Márii, ktorá je matkou Ježiša Krista a tak aj matkou Cirkvi.

37. Prečo si zvlášť uctievame Pannu Máriu?

Lebo ju Boh uchránil od dedičného hriechu, aby ako matka jeho Syna bola dokonale krásna, a v celom svojom živote žila Božiu vôľu.

38. Kedy slávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie?

V advente 8. decembra.

39. Čo je najväčšie zlo na svete?

Hriech. Je to vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích príkazov.

40. Aké sú následky smrteľného (ťažkého) hriechu?

Strata posväcujúcej milosti a po smrti strata blaženého života v nebi – zatratenie.

41. Ako sa môže hriešnik zachrániť pred večným zatratením?

Tak, že sa s Ježišovou pomocou zmieri s Bohom.

42. Kedy a komu udelil Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy?

Po svojom zmŕtvychvstaní apoštolom slovami: „Prijmite Ducha Svätého, komu hriechy odpustíte, odpustia sa mu, a komu hriechy zadržíte, budú mu zadržané.“

43. Kto má moc v Cirkvi odpúšťať hriechy?

Biskupi a kňazi vo sviatosti zmierenia. Mimo sviatosti zmierenia môžu byť hriechy odpustené dokonalou ľútosťou, najmä v nebezpečenstve smrti.

44. Čo sa stáva s človekom pri jeho smrti?

Pri smrti človeka sa odlúči duša od tela a telo sa vráti do zeme, kde zostáva až do dňa posledného súdu.

45. Čo sa stane s dušou, keď človek umrie?

Keď človek umrie, Boh bude súdiť jeho dušu (osobný súd).

46. Čo sa stane v deň posledného súdu?

Boh spojí ľudské duše s rozpadnutou hmotou ľudských tiel a uskutoční tak vzkriesenie tela.

47. Kam môže prísť ľudská duša po osobitnom súde?

Do neba, zatratenia alebo očistca. Nebo je stav duše v blaženom videní Boha naveky. Peklo je večná strata Boha. Očistec je dočasná strata Boha, kde sa človek očisťuje od dočasných trestov za už odpustené hriechy.

48. Čo je liturgia?

Liturgia je vykonávanie kňazského úradu Krista v Cirkvi, ktorým vzdáva Bohu všetok verejný kult a posväcuje ľudí. Náuka o posvätnej liturgii sa nazýva liturgika.

49. Kto je hlavným vykonávateľom liturgie a ako ju slávi?

Hlavným vykonávateľom liturgie je Kristus – Veľkňaz. Liturgiu slávi prostredníctvom sviatostného a v určitom zmysle aj všeobecného kňazstva Cirkvi.

50. Akú hodnosť majú veriaci – laici – v Cirkvi?

Laici majú hodnosť všeobecného – kráľovského – kňazstva. Svoje kráľovské kňazstvo uplatňujú plnou, uvedomelou a aktívnou účasťou na liturgii.

51. Čo je liturgický rok?

Obdobie, v ktorom slávime tajomstvá Kristovho života a sprítomňujeme jeho dielo vykúpenia.

52. Čo sú sviatosti a kto ich vysluhuje?

Sviatosti sú viditeľné znaky, ustanovené Kristom, ktorými sa do ľudskej duše privádza neviditeľná Božia milosť. Na ich platné prijatie je potrebná viera a úmysel. Sviatosti vysluhuje sám Kristus službou Cirkvi – najmä biskupov a kňazov.

53. Čo sú sväteniny?

Sväteniny sú žehnania a svätenia, pri ktorých sa Cirkev modlí nad určitými predmetmi a osobami. Sväteniny nás pripravujú na prijatie sviatostnej milosti vo sviatostiach.

54. Kto je Eucharistia?

Eucharistia je živý Ježiš Kristus prítomný pod spôsobom chleba a vína. Túto sviatosť ustanovil Pán Ježiš na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri.

55. Ako Cirkev slávi Eucharistiu?

Cirkev slávi Eucharistiu ako obetu – svätou omšou, ako hostinu lásky – svätým prijímaním, ako stálu Kristovu prítomnosť medzi nami – poklonami.

56. Čo je svätá omša a z akých častí sa skladá?

Svätá omša je ustavičná obeta Nového zákona, pri ktorej Kristus obetuje nebeskému Otcovi svoje Telo a Krv. Slávnosť svätej omše sa skladá z bohoslužby slova a z bohoslužby obety.

57. Čo je sviatostným znakom Eucharistie?

Sviatostným znakom Eucharistie je pšeničný chlieb, hroznové víno (matéria) a Kristove slová premenenia (forma).

58. Kto môže prijímať Eucharistiu?

Eucharistiu môže prijať iba veriaci, ktorý má čisté svedomie, zachoval eucharistický pôst.

59. Čo je svedomie?

Svedomie je Boží hlas v našom vnútri, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo zlé. Je to úsudok rozumu o mravnosti skutku.

60. Aké má byť naše svedomie?

Naše svedomie má byť správne, isté, zdravé a čisté. Aby takým bolo, staráme sa oň náboženským vzdelávaním, pravidelným spytovaním svedomia a sviatostným zmierením.

61. Prečo sme povinní rešpektovať svedomie každého človeka?

Svedomie každého človeka sme povinní rešpektovať preto, lebo vo svedomí je každý zodpovedný iba Bohu.

62. Čo je čnosť?

Čnosť je duchovná schopnosť konať pravidelne a s ľahkosťou dobré skutky – je to vypestovaný návyk konať dobro. Čnosti nadobúdame vytrvalým cvičením a sebavýchovou.

63. Ako delíme čnosti?

Čnosti delíme na prirodzené a nadprirodzené.

64. Ktoré sú božské čnosti?

Božské (teologálne) čnosti sú viera, nádej a láska.

65. Ktoré sú kardinálne čnosti?

Kardinálne čnosti sú múdrosť, spravodlivosť, statočnosť a miernosť.

66. Čo je hriech?

Hriech je neposlušnosť voči Bohu.

67. Kto sa dopúšťa ťažkého hriechu?

Ten, kto vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci prestúpi Božie prikázanie. Zloba hriechu je v tom, že uráža Boha, ubližuje Cirkvi a škodí i samému hriešnikovi.

68. Ktoré sú naše hlavné náklonnosti k hriechu?

Naše hlavné náklonnosti k hriechu sú: pýcha, lakomstvo, nečistota, závisť, nemiernosť, hnev, lenivosť.

69. Ktoré sú hriechy donebavolajúce?

Donebavolajúce hriechy sú: vražda, sužovanie chudobných, vdov a sirôt a zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.

70. Ktoré sú hriechy proti Duchu Svätému?

Hriechy proti Duchu Svätému sú: opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo, pochybovať o Božom milosrdenstve a oddať sa zúfalstvu, odporovať poznanej zjavenej pravde, závidieť blížnemu Božiu milosť, zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu, zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti.

71. Ktoré sú cudzie hriechy?

Cudzie hriechy sú: dávať iným radu na hriech, povzbudzovať iných na hriech, iným kázať hrešiť, súhlasiť s hriechom iných, pomáhať pri hriechu iných, mlčať pri hriechu iných, zastávať hriechy iných, netrestať hriechy iných, chváliť hriechy iných.

72. Čo je Božia milosť?

Božia milosť je nadprirodzený Boží dar, ktorý dostávame od Pána Boha pre zásluhy Ježiša Krista. Je to Boží život v duši človeka. Rozoznávame dvojakú milosť: posväcujúcu a pomáhajúcu.

73. Načo dostávame milosť posväcujúcu?

Aby sme mohli byť deťmi nebeského Otca, bratmi a sestrami Pána Ježiša a chrámom Ducha Svätého.

74. Načo dostávame milosť pomáhajúcu?

Aby sme dobro spoznali i konali a tak nasledovali Pána Ježiša.

75. Aké úlohy obsahuje hlavné prikázanie lásky?

Prikázanie lásky obsahuje tri úlohy: lásku k Bohu, lásku k sebe a lásku k blížnemu. Láska je jedinou cestou ku šťastiu.

76. V čom spočíva naša láska k Bohu?

Naša láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. Najlepším vyznaním lásky k Bohu je naša láska k človekovi.

77. Kde vyhlásil Boh Desať Božích prikázaní?

Desať Božích prikázaní vyhlásil Boh na Sinaji prostredníctvom Mojžiša.

78. Ktoré sú hlavné prejavy bohopocty?

Hlavné prejavy bohopocty sú: verejné vyznanie Boha pred ľuďmi, oslavovanie Boha, klaňanie sa Bohu a služba Bohu.

79. Ako znie prvé prikázanie Desatora a čo je najväčšou urážkou Boha?

Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Najväčšou urážkou Boha je hriech nevery.

80. Ako znie druhé prikázanie Desatora a kto znesväcuje Božie meno?

Nevezmeš meno Božie nadarmo. Božie meno znesväcuje, kto ho vyslovuje neúctivo a zbytočne a kto nedodrží prísahu a sľub daný Bohu, spácha svätokrádež. Sľub daný Bohu je dobrovoľné zaviazanie sa Bohu niečo dobré urobiť. Prísaha je vzývanie Božieho mena ako svedectva pravdivosti ľudského tvrdenia.

81. Prečo je nedeľa naším hlavným sviatočným dňom a ako ju slávime?

Lebo v tento deň Pán Ježiš vstal z mŕtvych a zoslal Cirkvi Ducha Svätého. Nedeľu slávime účasťou na svätej omši a oddychom od práce. Bezdôvodne vynechať svätú omšu a pracovať pre zisk a zárobok znamená nedeľu znesvätiť.

82. Ako znie tretie prikázanie Desatora a ktoré dni slávime rovnako ako nedeľu?

Spomni, aby si deň sviatočný svätil. Ako nedeľu slávime všetky prikázané sviatky.

83. Ako znie štvrté prikázanie Desatora a prečo sú rodičia našimi najbližšími bytosťami po Bohu?

Cti otca svojho i matku svoju. Rodičia sú nám najbližší po Bohu preto, lebo sú našimi najväčšími dobrodincami a zástupcami Boha na zemi. Rodičov sme povinní si ctiť, milovať ich a poslúchať. Prejavom a uskutočňovaním rodičovskej lásky je zase svedomitá výchova detí.

84. Ako sa kresťania správajú k pozemskej vlasti a k svetským predstaveným?

Kresťania, podľa vzoru Krista, milujú pozemskú vlasť a pričiňujú sa o jej rozkvet a výstavbu. Svetských predstavených si vážia, modlia sa za nich a poslúchajú ich, lebo tiež zastupujú Boha.

85. Ako znie piate prikázanie Desatora a akú cenu má ľudský život?

Nezabiješ. Každý ľudský život má večnú cenu, lebo Kristus zomrel za spásu každého človeka.

86. Ako sa staráme o svoje zdravie?

O svoje zdravie sa staráme dobrou životosprávou, výživou, prácou, hygienou, športovaním a zachovávaním dopravných predpisov i bezpečnostných pokynov v práci.

87. Kedy možno obetovať vlastný život alebo ho vystaviť nebezpečenstvu?

Obetovať život alebo vystaviť ho nebezpečenstvu možno iba pre vyššie hodnoty v službe Bohu alebo ľuďom.

88. Čo je hriech alkoholizmu?

Hriech alkoholizmu je nemierne požívanie alkoholických nápojov, ktoré ničí hmotné i duchovné hodnoty jednotlivca aj spoločnosti.

89. Čo znamená milovať nepriateľov?

Milovať nepriateľov znamená úprimne im zo srdca vedieť odpustiť a priať i preukazovať im dobro.

90. Ako znie šieste prikázanie Desatora a v čom spočíva čistota srdca?

Nezosmilníš. Čistota srdca spočíva v úcte k ľudskému telu a v ovládaní pohlavného pudu. Na pestovanie čistoty sa odporúča modlitba, sebazaprenie, sviatostné zmierenie a časté sväté prijímanie.

91. Ako znie deviate prikázanie Desatora a čo je porušením manželskej čistoty?

Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Porušením manželskej čistoty je hriech manželskej nevery a úmyselné zabraňovanie počatiu použitím neprirodzených metód plánovania rodičovstva.

92. Ako znie siedme prikázanie Desatora a ako nadobúdame svoje každodenné životné potreby?

Nepokradneš. Svoje každodenné životné potreby nadobúdame hlavne svedomitou prácou. Svoj i spoločný majetok sme povinní chrániť. Previnením proti siedmemu prikázaniu je krádež, lúpež a podvod.

93. Čo je hriech krádeže, čo hriech lúpeže a čo podvod?

Hriech krádeže znamená odcudziť majetok blížnych, súkromný alebo spoločný, alebo spôsobiť škodu na majetku. Privlastniť si vec bez vedomia jej držiteľa alebo majiteľa. Lúpež je násilné odňatie veci držiteľovi. Podvod je uvedenie iného do omylu za účelom osobného profitu.

94. K čomu nás zaväzuje spravodlivosť?

Spravodlivosť nás zaväzuje ukradnutú vec vrátiť a spôsobenú škodu nahradiť – to je podmienka Božieho odpustenia.

95. Ako znie ôsme prikázanie Desatora a prečo sú kresťania priateľmi pravdy?

Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Kresťania sú priateľmi pravdy, lebo sú od krstu zjednotení s Kristom, ktorý je Pravda sama. Z pravdy žijeme, ak podľa nej zmýšľame, hovoríme aj konáme.

96. Čo je hriech ohovárania a čo je osočovanie?

Hriech ohovárania znamená so zlým úmyslom (pravdivo) rozširovať chyby o iných ľuďoch. Osočovať značí vymýšľať alebo zveličovať chyby druhých a vymyslené chyby rozširovať.

97. Prečo Sväté písmo dáva hriech ohovárania a osočovania na roveň vraždy?

Pretože tieto hriechy znevažujú ľudskú dôstojnosť – spravodlivosť žiada pokazené meno blížnych napraviť a spôsobenú škodu nahradiť.

98. Ako znie desiate prikázanie Desatora, k čomu nás vyzýva a ako sa voči nemu prehrešujeme?

Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. Vyzýva nás strážiť si túžby svojho srdca pred chamtivosťou, prehrešujeme sa závisťou a žiarlivosťou.

99. Čo je modlitba a aké formy modlitby poznáme?

Modlitba je rozhovor človeka s Bohom. Modlitbu poznáme ústnu, nábožný povzdych a rozjímanie.

100. Prečo sa modlíme?

Aby sme Pána Boha oslavovali a chválili, ďakovali mu a vyprosovali si Božie dary a odprosovali ho za svoje hriechy.

101. Ako a kedy sa treba modliť?

Modliť sa máme pokorne, vytrvalo, odovzdane do Božej vôle, sústredene, ale najmä v spojení s Kristom a v jeho mene. Modliť sa treba vždy a nikdy neprestávať, hlavne však ráno a večer.

102. Čo dáva Kristus človekovi krstom?

Kristus dáva krstom človekovi dary vykúpenia, ktorými sa stáva Božím dieťaťom a členom Cirkvi. Meno kresťan znamená, že pokrstený je akoby druhý Kristus – s Kristom je zjednotený a jemu je podobný.

103. Čo je sviatostným znakom krstu?

Sviatostným znakom krstu je liatie vody a slová krstnej formuly: M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

104. V čom spočíva dospelosť kresťana?

Dospelosť kresťana je v jeho samostatnosti vo viere a v zodpovednosti za Cirkev. Veriaci vo sviatosti birmovania dostáva poslanie byť obrancom viery, apoštolom Ježiša Krista a jeho svedkom vo svete.

105. Čo je sviatostným znakom birmovania?

Sviatostným znakom birmovania je krizmácia – položenie ruky biskupa na hlavu birmovanca a pomazanie krizmou (matéria) v sprievode slov biskupa: M., prijmi znak daru Ducha Svätého (forma).

106. Kto smie prijať sviatosť birmovania a kto môže byť birmovným rodičom?

Birmovanie môže prijať veriaci, ktorý je pokrstený a pozná hlavné pravdy učenia Cirkvi. Birmovným rodičom môže byť pobirmovaný kresťan, ktorý vedie príkladný katolícky život.

* Otázka povinná pre každého kandidáta: Koho si zvolíš za birmovného patróna a prečo?

Vyžaduje sa poznať stručný životopis svojho svätého patróna a vedieť v čom alebo v ktorej čnosti by ho kandidát birmovania chcel nasledovať.

 

 

 

Základné modlitby, pravdy viery a vedomosti:

 

 1. Prežehnanie a katolícke pozdravy

 2. Otče náš

 3. Zdravas’, Mária

 4. Verím v Boha

 5. Pod tvoju ochranu

 6. Anjel Pána

 7. Modlitba za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka

 8. Sláva Otcu

 9. Hlavné prikázanie (zákon lásky)

 10. Desatoro Božích prikázaní

 11. Pätoro cirkevných prikázaní

 12. Šesť hlavných právd

 13. Sedem sviatostí

 14. Sedem darov Ducha Svätého

 15. Sedem hlavných hriechov

 16. Tajomstvá radostného ruženca

 17. Tajomstvá slávnostného ruženca

 18. Tajomstvá bolestného ruženca

 19. Tajomstvá ruženca svetla

 20. Skutky telesného milosrdenstva

 21. Skutky duchovného milosrdenstva

 22. Meno súčasného pápeža, aj civilné

 23. Meno nášho diecézneho biskupa

 24. Názov našej diecézy a patrón našej diecézy

 25. Patrón našej farnosti a kedy máme vo farnosti odpust

 

Vytvorené službou Webnode